Begagnat i lager.

Däck, fälgar och fordon

LATEST PRODUCTS ON SALE!

FÖRSÄLJNINGSVILLKORInnehållsförteckning

 1. Allmänt
 2. Beställning, priser och avgifter
 3. Produkter och sortiment
 4. Retur/Ångerfrist
 5. Reklamation
 6. Betalning
 7. Leverans
 8. Förbehåll
 9. Ansvarsbegränsning
 10. Personuppgifter och sekretess
 11. Övrigt


1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) tillämpas när ni som företag (”Kunden”) beställer en vara (”Produkt”) av EVG Trading AB 559397-9684 (nedan nämnd som ”EVG”). Villkoren gäller i den mån Kunden och EVG inte uttryckligen kommit överens om annat. Endast ni som är näringsidkare eller juridisk person med ett registrerat konto hos EVG har rätt att beställa produkter enligt Villkoren.


Villkoren är föremål för löpande översyn och kan därför komma att ändras av EVG. Det åligger Kunden att tillse att EVG har Kundens aktuella e-postadress så att EVG kan informera Kunden om ändringar av Villkoren. De vid var tid aktuella Villkoren finns alltid tillgängliga på www.evgtrading.se. Vid osäkerhet beträffande innehållet i Villkoren uppmanas Kunden att kontakta EVG eller besöka www.evgtrading.se


2. Beställning, priser och avgifter

Beställning av en Produkt genomförs när Kunden klickar på knappen "Skicka order" i kassan på www.evgtrading.se (steg 3 av 3). Order bekräftas av EVG genom att e-post skickas till den av Kunden angivna e-postadress med info ”Beställningsbekräftelse”.

Kunden accepterar försäljningsvillkoren samt att avtal sluts mellan EVG och Kunden genom att klicka på knappen "Skicka order". Beställning kan även göras av Kund via telefon eller e-post till EVG, bekräftelse och acceptans av villkor sker då genom att EVG muntligt över telefon eller skriftligen via e-post bekräftar order.


Priser anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive mervärdesskatt, miljöavgift och moms. Dessa avgifter redovisas på faktura som ställs ut av EVG för erlagd Beställning. Avgift för pappersfaktura samt frakt kan tillkomma, se vidare under §6 respektive §7.

Priser som förekommer på www.evgtrading.se kan av EVG utan särskilt meddelande ändras, Vi styrs av aktuell prislista från leverantör/tillverkare av Produkt som beställts.

I de fall där uppenbara fel uppstått i samband med prissättning, då exempelvis genom uppladdning av prisfiler till www.evgtrading.se, förbehåller sig EVG rätten att ersätta ekonomiskt via kreditfaktura för Kunden att nyttja till betalning för framtida erlagda beställningar.

EVG förbehåller sig också rätten att ändra priser pga yttre omständigheter så som ändring av råvarupriser eller valutor. Fakturering för Produkt sker till på leveransdagen gällande priser.


3. Produkter och sortiment

En Produkt som erbjuds på www.evgtrading.se är huvudsakligen anpassad för bruk till fordon enligt de föreskrifter och krav som uppställs av tillverkaren. Det åligger Kunden att säkerställa att Produkten monteras och brukas i enlighet med samtliga krav och föreskrifter som återfinns i tillämpliga lagar och regelverk.


EVG reserverar sig för eventuella tryckfel och felaktig information beträffande exempelvis priser, tillgänglighet eller produktspecifikationen avseende samtliga Produkter som tillhandahålls av EVG
All bildinformation ses som illustrationer och EVG garanterar inte att bildinformationen återger Produktens exakta utseende och/eller beskaffenhet.


Produkt som beställs hos EVG till särskilt erlagd Beställning på Kundens begäran ses som Beställningsvara under vilken kategori där Beställning som genomgår produktion också faller, det vill säga kompletta hjul, och kan därför ej returneras, se vidare under §4.


4. Retur/Ångerfrist

Retur anses vara då Kunden på eget bevåg vill returnera erlagd Beställning av Produkt inhandlad hos EVG. Däri ingår inte Produkt av kategori Beställningsvara, dvs Produkt som av EVG beställts på Kundens begäran och som vid Beställningstillfället inte lagerförts av EVG. Även Beställning som påbörjats i produktion, det vill säga kompletta hjul anses vara Beställningsvara och kan inte returneras.
Undantagsfall kan komma att ske vad gäller returrätt av vad som av EVG klassas som Beställningsprodukt. I dessa undantagsfall sker en överenskommelse mellan EVG och Kunden, avgift tas ut enligt nedan.


EVG förbehåller sig rätten att ta ut avgift för retur, detta för att ombesörja hanteringskostnad av Produkt och Beställningsprodukt, avgift upplyses längre ned i denna paragraf.
Returrätt gäller förutsatt att Returen i förväg har godkänts av EVG, vilken ska försändas enligt de behandlingsinstruktioner som Interwheel meddelar från tid till annan samt att nedan krav uppfylls:

 1. Produkten är i opåverkat skick från Beställningstillfället, dvs hel, ren, komplett och oanvänd. Även originalförpackning skall vara intakt.
 2. Returansökan sker inom 14 dagar från mottagande av Produkten.
 3. Retursändningen är tydligt uppmärkt med EVGs ärendenummer avseende specifik retur.
 4. Produktens varuvärde överskrider 150SEK.

EVG förbehåller sig rätten att inte återbetala kunden fullt ut för returnerad vara om EVG bedömmer att någon av ovanstående krav ej uppfyllts. Frakt för försändelse av Retur åligger Kunden att ombesörja, om EVG har anordnat returfrakten debiteras en avgift motsvarande faktisk fraktkostnad (minimum 50SEK). Med fraktkostnad avses kostnad för frakt från Kundens upphämtningsadress till EVGs lager, eventuella hanterings- och tullavgifter ska inkluderas i kostnaden. Det är även Kunden som ombesörjer risken för Produkten under returfrakten.


EVG tar ut nedan returavgift genom att på utställd kreditfaktura för returnerad Produkt dra av från Beloppet på Produkten.

 1. Retur av Produkt inom Karlskogaområdet: 250SEK per Beställning/pall. Retur av Beställningsprodukt som genomgått produktion: 1000SEK per Beställning/pall.
 2. Retur av Produkt utanför Karlskogaområdet: 500SEK per Beställning/pall. Retur av Beställningsprodukt som genomgått produktion: 1000SEK per Beställning/pall.


Kunden har kreditnotan att nyttja som betalningsmedel för framtida Beställningar.
Retur sker kostnadsfritt om EVG levererat Produkt som uppenbart ej har beställts av Kund, EVG ombesörjer då den fraktavgift som uppstår i samband med Returen.


5. Reklamation

Reklamation nämns i två termer nedan, Reklamation av Produkt och Reklamation under Transport.


Det åligger Kunden att undersöka Produkten vid mottagande innan den används, modifieras eller på annat sätt förfogas över. Det är Kundens ansvar att omedelbart vid mottagandet informera EVG om de levererade Produkterna avviker från Beställningen, dock senast 21 dagar efter mottagandet, både vad gäller Produkt och antal samt skada som uppstått på Produkt under transport. Uteblir sådant informerande i direkt anslutning till mottagandet av Produkt från Kunden till EVG anses Kunden ha godkänt leveransen i det skick mottagandet skett. Reklamation av Produkt kan reklameras i följande fall:

 1. Produkt är defekt, dvs har inom orimlig tid nedsatt funktionalitet så som exempelvis ovalitet/obalans, onaturliga förslitningsskador som inte orsakats av andra yttre åverkningar under körning av karaktär som ex kantstöttning eller andra fall där uppenbara avvikelser uppkommit i samband med nyttjande av Produkten.
 2. Uppenbart Produktionsfel, dvs exempelvis fel Produkt skickats trots att etiketter/information om Produkt/Beställningsprodukt överensstämmer med den information som angetts på Kundens Beställning och som också bekräftats av EVG.


Gällande Reklamation av TPMS är en rad scenarion som behöver testas/uppfyllas innan Reklamation godtas av EVG, dessa återfinns genom checklista vilken tillhandahas av EVG. Det är Kundens ansvar att uppge rätt version av bil som TPMS ska användas till, information som anges på www.evgtrading.se är vägledande.Det är Kundens ansvar att ha och införskaffa sig kunskap om programmering av TPMS, detta gäller både för ventiler samt hur aktuell bil programmerar in TPMS. EVG tar inte ansvar för hur en bil programmerar in TPMS.

Vid Reklamation av Produkt överlämnas ansökan om reklamation till aktuell leverantör/tillverkare för behandling av ärendet. Denna ärendehantering anses därefter ligga utanför EVGs kontroll. När leverantör/tillverkare fattat beslut kring reklamationsärendet återkopplar EVG till Kunden med informationen som återfåtts av vederbörande leverantör/tillverkare.Har leverantör/tillverkare beslutat att ekonomisk ersättning skall tillhandahållas Kunden för felande/defekt Produkt bistår EVG denna ekonomiska ersättning genom att kreditnota ställs ut till Kunden på det belopp som erlagts av leverantören/tillverkaren vilken kan användas som betalningsmedel för framtida Beställningar.


Vid avslag för reklamation från leverantör/tillverkare ges det ingen av EVG ekonomisk ersättning till Kunden, Kunden får även ta beslut om att återta Produkten eller om EVG ska kassera den reklamerade Produkten.


Kund som begär ersättning för reparation av skadad Produkt skall, innan reparation vidtas, inkomma med och uppge reparationskostnad i form av att bifoga offert på arbetet till EVG. Endast, av EVG, i förväg godkänd reparationskostnad kommer ersättas till Kunden. EVG har även en prislista enligt vilken Kunden kan ha som underlag för att debitera EVG för ufört arbete, fortsatt gäller att EVG i förväg ska godkänna kostnaden av Kunden innan ersättning ställs ut.


Reklamation under Transport reklameras då skada uppenbart skett under transport från EVG ut till Kunden. Det åligger Kundens ansvar att anmäla direkt vid mottagande till den transportör som levererat Produkt för EVG, anmälan ska även göras till EVG som kontaktar den transportör som utfört leveransen. Uteblir denna sorts information anses Kunden ha accepterat skicket Produkten tagits emot.


När reklamationsärende upprättats är det respektive transportörs Reklamationsförfarande som tillhandahålls, vägledande information är att Transportör har 30 dagar på sig att efterlysa Produkt som inte kommit fram till Kunden under utsatt tid. Under denna tid kan Interwheel tillhandahålla ny Beställning till Kund genom att ny Produkt skickas, detta mot att vanligt Beställningsförfarande genomförs, det vill säga att ny Beställning läggs mot att EVG debiterar Kunden för ny Produkt. Vanligast förekommande hantering är att Produkt som upphittas skickas ut till Kunden, ingen ekonomisk ersättning ställs ut utan Kunden behåller båda Beställningar. Avsaknas leverans helt ersätts EVG ekonomiskt som i sin tur ställer ut ekonomisk ersättning till Kunden för utebliven leverans, detta genom en kreditfaktura för den Beställning där leverans uteblivit.


Produkt som skadats under Transport skickar EVG ersättningsvara mot betalning till Kunden, när EVG ersatts ekonomiskt från Transportör ställs Kreditfaktura ut till Kunden.EVG tar inte ansvar för ytterligare omkostnader som uppstår i samband med Reklamation under Transport. EVG erhåller sig rätten att hänvisa till den av EVGs utvalda Transportörs reklamationsvillkor.


6. Betalning

EVG fakturerar Kunden enligt de på Beställningsdag gällande priser och enligt överenskommen betalningstid, standard är 30 dagar om inget annat avtalas mellan EVG och Kunden.
Vid försenad betalning debiteras Kunden försenings- samt påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår enligt lag från förfallodagen, om fordran blir till ett inkassoärende debiteras Kunden för samtliga kostnader relaterade till inkassohanteringen.


Vid felaktigheter i fakturas innehåll som ställts ut av EVG till Kunden skall detta aviseras och bestridas genom att Kunden aviserar skriftligt, via brev eller e-post till kontakt@evgtrading.se, inom åtta dagar från mottagandet av fakturan för att bestridandet ska vara giltigt.


Faktura skickas från EVG till Kunden via brev eller e-post. I de fall där pappersfaktura är valt tar EVG ut en fakturaavgift om 40 SEK exklusive moms.


7. Leverans

Om inget annat avtalas sker leverans enligt gällande frakt som uppges i kassan till Kunden vid Beställning.


Leverans sker med av EVG utvald transportör, det åligger i Kundens ansvar att kontrollera mottagande Produkt mot frakt- och eller följesedel så att antal och rätt Produkt emottagits. Om skada uppstått under transport skall detta anmälas direkt vid mottagandet till den transportör som levererat Produkten, EVG ska också aviseras reklamationsärendet.
EVG ansvarar för Produkt fram till att det lämnar aktuellt lager, från det att Produkt har upphämtats tar aktuell transportör över ansvaret, EVG frånsäger sig ansvaret för Produkten från det att Produkten hämtats upp av transportör.


Den på hemsidan angivna lagerstatusen anger aktuellt antal av Produkten i lager hos EVG. Aktuell lagerstatus uppdateras regelbundet, avvikelser kan förekomma. Om beställningen omfattar flera Produkter med olika leveransstatus kan Beställning komma att dellevereras.

Eventuella följdkostnader som uppstår pga försenad eller utebliven leverans tar EVG inget ekonomiskt ansvar för, detta oavsett vad som har orsakat försening eller utebliven leverans.


Upphämtning

En Beställning kan hämtas om det av Kunden vid Beställningstillfället valt att hämtas, utlämning sker på Lämås 449 Karlskoga efter överenskommelse om tid.
*Öppettider kan komma att ändras i händelse av röd dag eller annan särskild dag.


8. Förbehåll

Support

För teknisk support/användarstöd har EVG rätt att hänvisa Kunden till respektive tillverkare/leverantör. sådant informerande från Kunden anses Kunden ha godkänt leveransen. Vidare ska reklamation enligt denna punkt §9 skall göras utan dröjsmål efter mottagandet av Produkten för att vara giltig.


Återtagandeförbehåll

Samtliga Produkter säljs med återtagandeförbehåll. Det innebär att äganderätten övergår till Kunden i samband med att Kunden fullgör sina skyldigheter, inklusive erlägger fullständig betalning i enlighet med Villkoren eller vad som annars har avtalats mellan EVG och Kunden. Kunden har inte rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt förfoga innan äganderätt har övergått på Kunden.


Hävningsförbehåll

EVG förbehåller sig rätten att häva avtalet om det grundar sig på felaktigheter som är uppenbara eller som Kunden insett eller borde ha insett, så som exempelvis felaktiga uppgifter om pris, kvantitet eller tillgänglighet. Orsaken till hävningen skall tydligt redovisas i samband med att hävningen görs. Vid en sådan hävning har Kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från EVG. Detta hävningsförbehåll ska inte innebära en inskränkning av EVGs rätt att göra gällande andra hävningsgrunder mot Kunden.


Ändringsförbehåll

EVG förbehåller sig rätten att när som helst och utan avisering ändra innehållet på www.evgtrading.se vilket inkluderar men inte är begränsat till, utbud, priser, kampanjer och Villkoren. Sådan ändring påverkar dock inte redan ingångna avtal mellan Kunden och EVG.


Garanti

Garanti gäller som utgångspunkt enligt respektive leverantörs/tillverkares anvisningar innebärande garanti mot felaktighet i tillverkning eller material.


Garantin omfattar inte fel som uppstått till följd av felaktig installation, användning under omständigheter eller i fordon för vilka Produkten inte är avsedd, bristfälligt underhåll, modifiering, olycka, tävling eller körning på motorbana. Garantin omfattar inte heller normalt slitage.


Med beaktande av de ansvarsbegränsningar som anges i §11 är EVG ansvar begränsat till direkta kostnader för avhjälpande eller ersättande av en felaktig Produkt och inte för övriga kostnader, såsom exempelvis för montering eller andra arbetskostnader, lackering, hyrbil, förbrukningsmaterial eller andra indirekta skador eller följdskador av något slag relaterade till en Produkt. EVG bekostar ej ersättningsvara från någon annan leverantör än EVG. EVGs ansvar ska aldrig överstiga det pris som Kunden erlagt för Produkten ifråga. EVG ansvarar inte för eventuella felaktigheter i produktkataloger.


9. Ansvarsbegränsning

Skadestånd

EVG kan endast göras skadeståndsansvarig i de fall EVG har vållat skada genom uppsåt eller grov oaktsamhet. EVGs ansvar är i samtliga fall begränsat till direkt förlust eller skada och omfattar aldrig utebliven vinst, minskad omsättning, övrigt produktionsbortfall, följdskador eller annan indirekt förlust eller skada.


Skadeståndsansvar för EVG kan endast göras gällande om Kunden skriftligen meddelat EVG därom senast 30 dagar efter det att Kunden fått insikt om eller borde ha fått insikt om grunden för kravet.


Ansvar för person- och sakskada samt krav från tredje man

EVG ansvarar inte för sakskada som en Produkt orsakar på egendom om skadan inträffar då Produkten är i Kundens besittning, eller på gods framställt av Kunden, eller på gods i vilket Kundens gods ingår, eller på gods som Produkten blivit del av genom Kundens inmontering. EVG ansvarar inte heller för sakskada på egendom som ovan nämnda gods orsakar på grund av Produkten.


Kunden skall hålla EVG skadeslösa i den utsträckning tredje man framställer krav mot EVG för sådan skada eller förlust somEVG inte ansvarar för gentemot Kunden enligt ovan. Kunden är vidare skyldig att hålla EVG skadeslösa för alla typer av krav från tredje man avseende skadestånd, ersättningar, kostnader, avgifter, skatter, utlägg eller liknande om kravet har sin grund i Kundens eller annans användning av Produkten eller om kravet avser utebliven vinst, minskad omsättning, övrigt produktionsbortfall, följdskador eller annan indirekt förlust eller skada.


Framställer tredje man krav mot EVG eller Kunden om ersättning för skada eller förlust skall den andra parten genast underrättas därom. Det inbördes förhållandet mellan EVG och Kunden skall alltid avgöras enligt vad som stadgas i Villkoren.


Force Majeure

I händelse av terroristdåd, krig, upplopp eller annan större störning av allmän ordning, olyckor, leverantörs-, transport- eller produktionsproblem, sabotage, arbetskonflikter, brand, explosion, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, extrema väderförhållanden eller naturkatastrofer eller annan omständighet utanför EVGs kontroll som EVG inte rimligen hade kunnat övervinna eller förutse och som förhindrar EVG att fullgöra sina förpliktelser gentemot Kunden, skall EVG inte hållas ansvarig för sin underlåtenhet att uppfylla nämnda förpliktelser.


Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder

I händelse av prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där EVG inte skäligen kan hållas vid sina avtalsförpliktelser, har EVG rätt att häva avtalet med Kunden. Vid sådan händelse har Kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från EVG på grund av EVGs hävning av avtalet.


Reservation för skatte- och avgiftsförändringar

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för avtalet, har EVG rätt till hävning. Vid sådan händelse har Kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från EVGpå grund av EVGs hävning av avtalet.


10. Personuppgifter och sekretess

EVG registrerar och använder personuppgifter för de som företräder Kunden. Vilka uppgifter som registreras, hur EVG använder dessa och dina rättigheter som företrädare för Kund går att läsa mer om på www.evgtrading.se


11. Övrigt

Immaterialrätt, logotyper och varumärken

Allt material som publiceras på www.evgtrading.se, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text och bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan EVGs uttryckliga tillstånd.
Patent, varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till av EVG marknadsförda Produkter till EVG eller annan med vilken EVG har ett distributionsavtal eller avtal om rätt att använda sådana rättigheter. Kunden förvärvar inte någon rätt till sådant patent, upphovsrätt, eller annan immateriell rättighet hänförlig till Produkten och Kundens rätt till användning av EVGs eller EVGs avtalspartners immateriella rättigheter begränsas till en rätt att marknadsföra och försälja varorna under de varumärken och i de förpackningar och med användande av de upphovsrätter som anges av EVG.


Informationens syfte

All information på www.evgtrading.se, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. EVG ansvarar således inte för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.


Tvist

Avtalet mellan Kunden och EVG, och därmed sammanhängande rättsförhållanden, skall regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt, med undantag för dess lagvalsregler. Tvist i anledning av avtalet skall avgöras av svensk domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.